لایه ها

Layer 1
Move elements to:
L a y e r s
B
i
>>
اطلاعات تصوير
ابعاد :
تنظیمات نرم افزار
زمينه ي نرم افزار

توجه : زمينه با عکس ذخيره نميشود